LED car daytime lamp – DLDO

LED car lamp, white, 12-30 V, 5,0 W 2000lm – DLDO